ZÁKAZNÍCKE
PRIHLÁSENIE | REGISTRÁCIE
Vitajte na stránke www.dartshop.sk
Nákupný košíkNÁKUPNÝ KOŠÍK
Obsahuje:
Výrobcovia

Reklamačný formulár

 

BARBOT SLOVAKIA s.r.o.,

Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vl. č. 3782/S,

IČO: 36009016,

DIČ: 2020463995,

IČ DPH: SK2020463995,

sídlo: Rázusova 36, 977 01 Brezno, Slovenská republika.

Štatutárny orgán: Marián Botka (konateľ).

Fakturačná adresa: BARBOT SLOVAKIA s.r.o.,

Rázusova 36, 977 01 Brezno, Slovenská republika

tel.: 00421486114947, 00421905801138.

email: dartbr@barbot.sk

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1, SR.

 

                                                                                    REKLAMAČNÝ FORMULÁR

Údaje o kupujúcom

Meno a priezvisko alebo názov spoločnosti ..................................................................................................................................................................................... Telefón............................................................................................................................................ E-mail.............................................................................................

č. účtu v tvare IBAN.................................................................................................................................................................................................................................

Údaje o reklamovanom výrobku

Výrobca (značka)..................................................................................... Typ výrobku (model)..........................................................................................................

Výrobné číslo (ak je prítomné)........................................................................................ Dátum predaja........................................................................................

Číslo faktúry / č. dokladu .....................................................................................................................................................................................................................

Popis poruchy / závady..........................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

                                                                                    REKLAMAČNÝ PROTOKOL

Dátum prijatia reklamácie

Dátum vybavenia reklamácie

Riešenie reklamácie                      Výmena tovaru                              Vrátenie kúpnej ceny                                Neuznaná reklamácia □ □ □

 Výmena tovaru za...................................................................................................................................................................................................................

Vrátenie kúpnej ceny tovaru na účet v tvare IBAN alebo poštovou poukážkou na adresu: .......................................................................................

Dôvod neuznania reklamácie...............................................................................................................................................................................................

Miesto a kontakt možného odborného posúdenia v prípade zamietnutia reklamácie uplatnenej po 12 mesiacoch ........................................

....................................................................................................................................................................................................................................................

• Ak spotrebiteľ uplatnil reklamáciu počas prvých 12 mesiacov od kúpy, predávajúci môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na jeho výsledok všetky náklady znáša predávajúci.

• Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch a predávajúci ju zamietol, je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie (súdny znalec, autorizovaná osoba, určená osoba).

Ak bude odborný posudok v prospech spotrebiteľa, môže reklamáciu uplatniť znova; znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť. Náklady odborného posúdenia ako aj všetky ostatné súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci.

Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky ďalšie súvisiace náklady.

 

Dátum, podpis: ................................................ Dátum, podpis: ................................................