ZÁKAZNÍCKE
PRIHLÁSENIE | REGISTRÁCIE
Vitajte na stránke www.dartshop.sk
Nákupný košíkNÁKUPNÝ KOŠÍK
Obsahuje:
Výrobcovia

Formulár odstúpenia Dartshop

Odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy Kupujúci – spotrebiteľ:

Meno a priezvisko,titul:.....................................................................................

Adresa bydliska:...............................................................................................

Telefón: .............................................................................................................

E-mail:................................................................................................................

Odstupuje od zmluvy uzavretej s predávajúcim:

BARBOT SLOVAKIA s.r.o.,

Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vl. č. 3782/S,

IČO: 36009016,

DIČ: 2020463995,

IČ DPH: SK2020463995,

sídlo: Rázusova 36, 977 01 Brezno, Slovenská republika.

Štatutárny orgán: Marián Botka (konateľ).

tel.: 00421486114947, 00421905801138.

email: dartbr@barbot.sk

Číslo pokladničného dokladu / faktúry ..................................................................

Číslo objednávky: ......................................................................................................

Dátum predaja:..........................................................................................................

Dôvod vrátenia tovaru (nepovinné):      Tovar je nefunkčný                      Tovar mi nevyhovuje                    Našiel/našla som lacnejší

iný dôvod: ..................................................................................................................

Kúpna cena vrátane nákladov na doručenie má byť vrátená:

bezhotovostným prevodom na bankový účet: IBAN ..........................................................................................................................................

poštovou poukážkou na adresu: ..................................................................................................... ....................................................................

                                                                 Dátum a podpis kupujúceho - spotrebiteľa

......................................................................................................................................................................................................................................

Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platba / platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie o odstúpení od zmluvy. Úhrada bude uskutočnená prevodom finančných prostriedkov na bankový účet uvedený v tomto odstúpení od zmluvy, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr .